شماره های تماس الیس سرویس​​​​​​​

021-22226094

شعبه شمال تهران

شعبه غرب تهران

021-44674369
021-44674391

شعبه شرق تهران

021-77610061
021-77610620

شعبه مرکز تهران

021-66574951
021-66572578

شعبه استان البرز

026-34510825
026-34510831